Gössäters samhälle
På denna sida hittar du gammalt och nytt om Gössäter, om du söker något speciellt så klickar du dig vidare. Till denna sida kommer vi att dokumentera material som föreningen får in

Skolan Torp o gårdar Järnvägen Stenhuggeriet Kalkindustri
Affärer
 
Bastun
 
Pensionat mm
 
Kafé
 
Folkets Park
 


Bilden är rättvänd av Lars Hasselberg, Vara

Gössäter ligger på östra sidan av Kinnekulle. Det uppstod ursprungligen som ett stationssamhälle som idag saknar både järnväg och stationshus. Skara-Kinnekulle Järnväg som 1903 uppgick i VGJ, byggdes 1887 med slutstation i Gössäter. Ett litet hamnspår fortsatte  även norrut till Hönsäters hamn. Samtidigt uppfördes stationsbyggnad och lokstall sam en reparationsverkstad. Då samhället växte behövdes bostäder till de anställda, detta byggdes ett par hundra meter österut s.k. järnvägsbostäder och till trafikchefen Casper Tham byggdes villan Kullabo. Byggnaderna uppfördes mellan åren 1893-1906. Samhället växte explosionsartat, bostäder, affärer och hotellverksamhet mm byggdes och det rådde inget tvivel på att i Gössäter fanns liv och rörelse.

Utom järnvägen bidrog härtill två, tyvärr ekonomiskt misslyckade, försök till oljeutvinning ur alunskiffer samt utvecklingen av den 1877 startade mekaniska stenhuggeriet. Den första s.k. ”oljekoken” anlades för stora kostnader av disponent L.W. Kylberg som ägare till Gössäters gård och stenhuggeri. Svårigheter att rena oljan och göra den lönsam gjorde att oljekoken upphörde 1897 efter endast några få års verksamhet. Fabriksbyggnaderna är borta, endast ett boningshus finns kvar, och för övrigt är bostadshusen Nysäter, byggda på Kleven ovanför stationen enda minnet av denna epok. Den andra ”oljekoken” byggdes strax intill den första under åren 1917-20. Mycket folk anställdes, mest utifrån, strejker utbröt och efter miljonförluster trädde företaget Svenska Emissionsbolaget i likvidation. Då hade någon egentlig oljeutvinning praktiskt taget ännu ej kommit igång. Av anläggningen kvarstår nu endast ruiner på utvisande platser för det ekonomiska äventyret. Äventyret hade dock det goda med sig att liv och rörelse blomstrat i Gössäter under anläggningstiden. När denna nu var slut, ingick i avvecklingen att konkursförvaltningen saluförde avstyckade villatomter till billigt pris. Detta blev början till villaområdet uppe på kleven, söder om Nysäter. Området har under senare år växt ytterligare västerut, delvis genom kommunens medverkan. Skolorna i Gössäter är nedlagda och har nu kommit att ligga mitt inne i detta villaområde. I en av skolbyggnaderna finns nu ett väveri, en avläggare till det sedan många är i klevkanten liggande ”Klockaregårdens Hemslöjd”. Även samhället nere vid den forna järnvägen har växt ut till ett villa- område genom kommunal medverkan. Här har också byggts ålderdomshemmet Kinnesäter. De många affärerna vid sekelskiftet har koncentrerades till en enda,  men mycket välsorterad affär denna är även nu ett minne blott och låg  mitt emot ålderdomshemmet. Tegelhuset mitt för stationsplatsen byggdes ursprungligen som bryggeri, blev sedan slakteri, kooperativ affär, snickeri och nu Aros verkstad för tillverkning av metallskyltar. De tidigare hotell- och pensionaten har ersatts med ”Rumspensionatet Karlslund” med tillhörande vandrarhem.

Idag kan man endast minnas den aktivitet som fanns  samhället, affärerna är stängda, ålderdomshemmet finns inte kvar. Kvar finns finns ett pensionat och några småindustrier.

Originalartikel av slöjdlärare Gustav Andersson, Medelplana 1951, klicka på länken